Baggrund Kortlægningen Resultater Kortlagte dale Download Links

English Version

 

 
  Begravede dale i Danmark
  Fælles træk
  Analyse af orienteringer
  Dannelsesmodel
  Praktisk anvendelse
  Sammenfatning/konklusion

 

 
Resultater af kortlægningen

Der er siden den seneste opdatering i 2009 sket en stigning i antallet af lokaliteter med kortlagte begravede dale på 20 %; fra 221 stk. til 265 stk. (se øverste figur til højre). Den samlede længde af kortlagte begravede dale er siden 2009 steget fra 3.523 km til 5.600 km svarende til en samlet stigning på 59 % (se nederste figur til højre).

Grunden til at der er sket en større relativ stigning i den samlede kortlagte dallængde sammenlignet med antallet af dallokaliteter er, at mange af lokaliteterne er blevet større og nu inkluderer flere dale. Dette skyldes primært at grundvandskortlægningsområderne er blevet større, og således at der er blevet mulighed for at samle flere begravede dale under hver enkelt lokalitet.

Der er foruden tilføjelse af nye lokaliteter sket en revurdering af data ved mange af de tidligere kortlagte lokaliteter, og de eksisterende lokalitetsbeskrivelser er derfor blevet opdateret. Herudover er der på flere eksisterende lokaliteter tilkommet nye data, der har givet anledning til indtegning af nye dale eller justering af de eksisterende.

I 2015 rapportens Bind 2 findes lister over samtlige lokaliteter, og det er her i noteret, hvorvidt der er tale om nye lokaliteter, eller hvorvidt der er sket en opdatering af en eksisterende lokalitet. Alle de kortlagte dale er vist på oversigtskort i Bind 2, hvorpå polygoner angiver placeringen af de enkelte dal-lokaliteter (skala 1:200.000). I Bind 2 findes også selve lokalitetsbeskrivelserne for de enkelte lokaliteter.